scroll

Algemene voorwaarden


Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden, en uitsluitend deze, gelden voor al onze verkopen, leveringen en werkopdrachten tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Ze hebben van rechtswege voorrang op die van de algemene voorwaarden van klant die bevestigt er kennis van te hebben genomen en ze aanvaardt door de loutere plaatsing van zijn order.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klant, zelfs indien hij niet de uiteindelijke bestemmeling is van onze goederen of diensten.

Artikel 1.                  Offertes

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Ze verbinden CB Groep bv, hierna CB genoemd, op geen enkele wijze.

Artikel 2.                  Ontstaan van de overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door CB Groep van de bestelling van de klant middels een orderbevestiging.

Verbintenissen aangegaan door agenten of tussenpersonen van CB zijn slechts verbindend nadat CB deze schriftelijk heeft aanvaard.

Bestellingen of offertes die namens of voor de klant werden ondertekend of op een andere wijze door of namens de klant schriftelijk werden bevestigd, verbinden deze onherroepelijk, zelfs al heeft CB dit nog niet uitdrukkelijk aanvaard. Een eventuele weigering door CB, verleent de klant geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook.

Artikel 3.                  Leverings- en uitvoeringstermijnen

De door CB opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en geenszins verbindend.

Overschrijding van deze termijnen, om welke reden ook, geeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding of niet nakoming van de verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, noch kan ze grond zijn voor de verbreking van de overeenkomst.

CB Groep verbindt er zich echter wel toe om, wanneer zij kennis zou hebben van enige vertraging in uitvoering of levering, zij de klant daarvan op de hoogte brengt.

Wijzigingen van de bestelling brengen van rechtswege het verval van de leverings- of uitvoeringstermijn met zich mee.

Artikel 4.                  Risico-overdracht

Alle werken en leveringen gebeuren op risico van de klant.

Het risico gaat over bij de levering van de goederen. De levering geschiedt bij CB te Staden. Wanneer deze laatste instaat voor het transport naar de klant, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat tijdens dat transpart, of bij het lossen van de installatie. CB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door toedoen van derden die instaan voor het transport of het lossen van de goederen.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering, installatie of afhaling geschiedt op risico en op kosten van de klant.

Artikel 5.                  Zekerheidsstelling

Ongeacht de tussen CB en de klant overeengekomen betalingsmodaliteiten, heeft CB steeds het recht een voorschot van betaling van de kostprijs of een zekerheidsstelling onder de vorm van een bankgarantie of enige andere waarborg te eisen alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst.

Indien de door CB gevorderde vooruitbetaling of zekerheidsstelling niet plaatsvindt of gegeven wordt, is CB gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, onverminderd haar recht om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen lastens de klant. De klant zal hierbij een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 20% van de kostprijs. CB houdt zich evenwel het recht voor om door alle middelen van recht de reële schade aan te tonen, mocht deze meer bedragen dan het forfait.

Artikel 6.                  Prijs en betalingsvoorwaarden

De goederen en diensten worden geleverd aan de tussen de klant en CB overeengekomen prijzen. Deze prijzen zijn exclusief BTW. Alle bijdragen of lasten, van welke aard ook, die zelfs na contractsluiting, bij of krachtens wet worden opgelegd en verhaalbaar zijn op de klant dan wel betrekking hebben op de levering aan de klant, vallen ten laste van de klant. De betaling van de BTW valt steeds ten laste van de klant, alsook wat betreft de verantwoordelijkheid met betrekking op alle verplichtingen die betrekking hebben op de BTW in het land van de klant (aangifte, registratie, betaling, etc..).

De door CB opgegeven prijzen zijn berekend op basis van de lonen, grondstoffen en andere kostprijselementen zoals die golden op de dag van de aanvaarding van de bestelling. CB houdt zich dienaangaande het recht voor om, bij wijziging van deze elementen die de kostprijsberekening tot basis strekken, de gegeven prijs te herzien.

 

De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst op de maatschappelijke zetel van CB te 8840 Staden, aan de De Linde 15, en dat uiterlijk 30 dagen na de datum van uitgifte van de factuur.

De niet-betaling van een factuur op vervaldag ervan heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg:

-       dat alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van de niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden;

-       dat alle door CB verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen;

-       dat op alle verschuldigde betalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd zal zijn van 12%, en dat te rekenen vanaf de vervaldag;

-       dat alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% van de verschuldigde bedragen, als forfaitair schadebeding, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door betalingsachterstand;

-       dat CB het recht heeft om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de klant of de uitvoering van deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, met dien verstande dat dit artikel van kracht blijft tussen partijen zelfs indien de overeenkomst ontbonden wordt.

Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan CB.

De klant verleent ten gunste van CB een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot zijn onderneming, inclusief de door CB geleverde of te leveren goederen, ongeacht de aard van de huidige of latere activiteiten, ongeacht de plaats waar deze activiteiten nu of later worden uitgeoefend, en ongeacht, voor lichamelijke goederen, of deze zich bevinden bij de pandgever of bij derden, waaronder CB. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan CB en met haar verbonden vennootschappen, onder welke titel ook, van alle bedragen verschuldigd ingevolge levering van goederen of diensten aan de klant. De onroerendmaking van de bezwaarde goederen laat het recht van de pandhouder om bij voorrang uit de opbrengst van deze goederen te worden voldaan onverlet overeenkomstig artikel 19 Pandwet. Het pand is van onbepaalde duur, en kan enkel worden beëindigd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging heeft uitsluitend uitwerking voor de toekomst en zal tot gevolg hebben dat het hierbij gevestigd pand enkel nog zal strekken tot zekerheid van gewaarborgde schuldvorderingen die bestaan bij het verstrijken van de opzegtermijn, ook als die pas later opeisbaar worden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft CB het recht om de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,- EUR aan de klant aan te rekenen. Bij wanprestatie van de klant is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren; hij kiest vrij de wijze van tegeldemaking.

Artikel 7.                  Annulering

Een annulering kan slechts geschieden voor zover de door ons te leveren en/of te gebruiken en/of te plaatsen goederen nog niet zijn besteld bij de leveranciers van CB. Een annulering dient per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.

De klant die een bestelling annuleert zal een schadevergoeding verschuldigd zijn aan CB, zelfs indien de annulering haar oorzaak vindt in toeval of overmacht. CB heeft het recht het bedrag van deze schadevergoeding te begroten. Dit bedrag kan niet lager zijn dan 30% van het factuurbedrag vermeerderd met reeds geleverde prestaties of goederen en onverminderd het recht van CB op vergoeding van hogere bewezen schade. In voorkomend geval is CB gerechtigd het reeds betaalde voorschot te behouden ten titel van schadevergoeding.

Artikel 8.                  Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door CB geleverde goederen de exclusieve eigendom van deze laatste tot op het ogenblik dat de klant al zijn verbintenissen voortspruitend uit deze overeenkomst, heeft uitgevoerd. In geval van niet of niet-tijdige betaling kunnen deze goederen, zonder enige formaliteit, door CB worden teruggevorderd of teruggenomen.

De door de klant betaalde voorschotten blijven door CB verworven ter vergoeding van de door deze laatste geleden schade.

Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald en de eigendom nog niet is overgegaan in overeenstemming met dit artikel, mag de klant geen enkel zakelijk recht toestaan op de goederen.

De klant verbindt zich ertoe CB onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op de goederen die het voorwerp uitmaken van dit eigendomsvoorbehoud.

Ingeval de klant de aan CB toebehorende goederen zelf verwerkt en/of wederverkoopt, dan gaan in toepassing van artikel 70 Pandwet  alle hieraan verbonden schuldvorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling over aan CB als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de klant. De klant zal zijn klanten wijzen op het eigendomsvoorbehoud van CB en de identiteit van de derde-klant meedelen.

De klant verleent aan CB een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract, en dit vanaf de datum van de eerste bestelling. De klant verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de klant nog aan CB verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven bestelling.

Artikel 9.                  Gebreken

De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Na aanvaarding van de levering van de goederen worden alle zichtbare gebreken en schade geacht gekend te zijn en aanvaard door de klant. Hetzelfde geldt voor de conformiteit van het geleverde met hetgeen de klant heeft besteld en dat zowel op het vlak van kwaliteit als kwantiteit. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na levering gemeld worden. Op straffe van onontvankelijkheid moet deze melding een gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde problemen bevatten.

De klant verbindt zich ertoe om binnen de 8 kalenderdagen na de levering alle klachten die verband houden met de door CB groep geleverde diensten per aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen. Bij gebrek aan klacht binnen deze termijn van 8 kalenderdagen na levering, wordt de klant geacht de diensten als dusdanig te aanvaarden.

CB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verborgen gebreken.

CB is niet aansprakelijk voor: gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of grondstoffen die door de klant ter beschikking zijn gesteld, respectievelijk voorgeschreven; gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de klant of diens personeel en gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht.

Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag, etc…, voor zijn rekening. Deze kosten worden forfaitair begroot op € 250,00 waarbij CB zich het recht voorbehoudt de hoegrootheid van de werkelijke kosten te bewijzen.

Ingeval van een gerechtvaardigde klacht vanwege de klant, verbindt CB zich ertoe de defecte of gebrekkig geleverde goederen of diensten te herstellen of te vervangen binnen een redelijke termijn na de aanvaarding van de klacht door CB. De aansprakelijkheid van CB blijft in elk geval beperkt tot de herstelling of vervanging van het geleverde goed of de geleverde dienst. CB kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade geleden door de klant.

Dit artikel blijft van kracht, zelfs ingeval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10.               Hoofdelijkheid

Wanneer op verzoek van de besteller/aanvrager de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller/aanvrager ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover CB voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene (en eventuele bijzondere) voorwaarden voortvloeien.

Artikel 11.               Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die CB kan oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis. CB stelt uitdrukkelijk dat zij zich niet verbindt tot het behalen van enig resultaat of rendement. Eventuele voorgelegde meetresultaten van andere installaties geven slechts een indicatie van wat mogelijk is, maar scheppen geenszins enig recht in hoofde van de klant.

De aansprakelijkheid van CB is hoe dan ook beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen ofwel de waarde ervan te vergoeden.

CB kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, reputatieschade, schade aan derden, etc…

CB exonereert zich uitdrukkelijk voor haar eigen fouten alsook de fouten van haar aangestelden of uitvoeringsagenten, daarin inbegrepen eventuele zware fouten. CB groep exonereert zich tevens voor het opzet van aangestelden of uitvoeringsagenten.

Onze contractuele verbintenissen ten aanzien van de klant beperken zich tot de levering dewelke plaats vindt bij de verkoper, CB, de plaatsing en de indienststelling van de luchtwasser, alsook tot de technische (of mechanische) bijstand na levering. CB herhaalt uitdrukkelijk dat het gaat om een inspanningsverbintenis. In geen geval verbindt zij zich ertoe dat bepaalde resultaten zullen behaald worden.

Bij een defect wordt op vraag van de klant een technieker van CB ter plaatse gestuurd om eventuele technische mankementen te herstellen. Na de garantieperiode, zo de klant deze geniet, worden de verplaatsing en arbeidsuren in regie aangerekend.

CB wijst de klant er uitdrukkelijk op dat op hem een aantal wettelijke verplichtingen rusten die betrekking hebben op de door CB geplaatste of geleverde installatie. Eveneens uitdrukkelijk wijst CB op het feit dat ook in de technische handleiding van de luchtwasser bepaalde specifieke eisen zijn vervat die door de klant strikt moeten worden nageleefd. De nakoming van al deze wettelijke en contractuele (technische) verplichtingen valt volledig en exclusief onder de verantwoordelijkheid van de klant. Derhalve kan CB niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant ofwel voormelde wettelijke verplichtingen ofwel voormelde specifieke eisen vervat in de technische handleiding niet of niet volledig nakomt. CB kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele milieu-inbreuken verband houdend met de door ons geleverde goederen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van de desgevallend uit die inbreuken voortvloeiende schade.

De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle geleverde goederen, de zwavelzuur- en gasinstallaties in het bijzonder, met een meer dan normale omzichtigheid te behandelen en alle mogelijke maatregelen te nemen om de aan die installaties verbonden risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en de nodige technische keuringen te organiseren. CB wil uitdrukkelijk melden dat voor de luchtwassers die zij installeert, afdoende onderhoud een noodzakelijkheid is teneinde de goede werking ervan te verzekeren. CB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het overlopen van een installatie, daarin inbegrepen doch niet uitsluitend, de schade aan de installatie zelf, de schade aan het onderstel en de vloer, alsook enige schade aan andere goederen van de klant of een derde dewelke aanwezig zijn in de omgeving van de installatie.

Dit artikel blijft van kracht, zelfs ingeval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12.               Overmacht

CB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek of vertraging in de uitvoering wanneer dit te wijten is aan overmacht in de breedste zin van het woord.

Gedurende de periode van overmacht, worden de verplichtingen van CB opgeschort.

Onder ‘overmacht’ wordt begrepen alle omstandigheden die buiten de controle van CB liggen. ‘Overmacht’ omvat maar is niet beperkt tot: stakingen, lock outs, bedrijfsconflicten of verstoringen, burgerlijke verstoringen, daden van derden, oorlogen, opstanden, blokkades, de onmogelijkheid om arbeid of bepaalde materialen te verzekeren, door rantsoeneringen van overheidswege, epidemieën, aardverschuivingen, blikseminslagen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, …

Ingeval van overmacht zal CB alle nodige maatregelen nemen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan dit geval van overmacht en zo de schade die de klant eventueel ten beurt zou vallen, te beperken.

Ingeval van overmacht zal CB de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 13.               Ontbinding en beëindiging

Elke verbreking of opzegging van een bestelling of contract, elke ernstige wanprestatie van de klant, elk niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, evenals het niet in ontvangst nemen van de geleverde goederen door de klant, wordt beschouwd als een ernstige en zwaarwichtige wanprestatie die CB het recht geeft de reeds geleverde goederen aan de overeengekomen tarieven te factureren. Daarnaast heeft CB het recht om de verdere leveringen en/of diensten ten aanzien van de klant onder eender welk contract op de schorten en/of alle met de klant aangegane contracten onmiddellijk eenzijdig te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Indien het vertrouwen van CB in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van rechtelijke uitvoering tegen deze laatste en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt CB zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt CB zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van CB op alle schadevergoedingen en interesten.

Artikel 14.               Wijziging toepasselijke wetgeving

Onze offertes worden steeds opgesteld rekening houdende met de op luchtwassystemen toepasselijke wetgeving op het ogenblik van het opstellen van de offerte. Het is evenwel steeds mogelijk dat de op luchtwassystemen toepasselijke wetgeving wijzigt na het opstellen van de offerte en voor de opstart van het luchtwassysteem. Een dergelijke wijziging van de op luchtwassytemen toepasselijke wetgeving kan tot gevolg hebben dat het contractueel evenwicht uitgewerkt in onze offerte wordt verstoord. Zo kan een dergelijke wijzing ons nopen om technische wijzigingen aan te brengen aan het eerder aangeboden luchtwassysteem, om contractuele voorwaarden inzake o.a. prijs en levering aan te passen, zelfs om het project van een aangeboden luchtwassysteem volledig te herzien en eventueel zelfs in te trekken. Het is evident dat alle mogelijke meerkosten die door een dergelijke tussentijdse wijziging van de toepasselijke wetgeving worden veroorzaakt nooit zijn inbegrepen in de door ons geoffreerde en/of overeengekomen prijs. In ieder geval blijven al deze mogelijke meerkosten steeds ten laste van de klant en zullen zij desgevallend het voorwerp moeten uitmaken van een heronderhandeling van de offerte en/of overeenkomst. Indien wij samen met de klant binnen de 30 werkdagen na de kennisgeving door ons van een dergelijke tussentijdse wijziging van de toepasselijke wetgeving geen onderhandeld akkoord bereiken, zullen partijen overeenkomen om een bemiddelaar met de gepaste expertise voor zulke onderhandeling aan te stellen. De bemiddelaar zal de partijen op onafhankelijke wijze bijstaan in hun onderhandelingen door het voorbereiden van de vergaderingsagenda, het formuleren van voorstellen en het bijhouden van gedetailleerde verslagen over het onderhandelingsproces. Partijen komen overeen dat, gedurende de periode van heronderhandeling en eventueel ook de periode van bemiddeling de uitvoering van de overeenkomst zal worden opgeschort totdat een onderhandeld of bemiddeld akkoord wordt bereikt. In ieder geval kan de klant ons niet aansprakelijk stellen voor het feit dat het door ons aangeboden luchtwassysteem na een dergelijke tussentijdse wijziging van de toepasselijke wetgeving niet (meer) voldoet aan deze toepasselijke wetgeving, of voor het feit dat wij het aangeboden luchtwassysteem niet langer kunnen ter beschikking stellen aan de eerder gemaakte contractuele afspraken o.a. op vlak van prijs en leveringstermijn of voor het feit dat het door ons aangeboden luchtwassysteem na een dergelijke tussentijdse wijziging van de toepasselijke wetgeving technisch totaal niet meer haalbaar is. Wij kunnen door de klant ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor een wijziging in de op luchtwassystemen toepasselijke wetgeving die van kracht wordt na de opstart van het door ons aangeboden luchtwassysteem en alle mogelijke gevolgen van deze wijziging. Tenslotte valt het oplossen van de gevolgen van een dergelijke tussentijdse wijziging van de op luchtwassystemen toepasselijke wetgeving nooit onder welke contractuele garantie ook die wij m.b.t. het betrokken luchtwassysteem eventueel zouden hebben gegeven aan de klant.

Artikel 15.               Plichten van de klant na indiensttreding installatie

De luchtwassers zijn onderhoudsintensieve installaties. Teneinde de goede werking ervan niet in gedrang te brengen is afdoende onderhoud noodzakelijk. De klant verbindt er zich tevens toe om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke additieven teneinde de goede werking van de luchtwasser te verzekeren, voorhanden zijn. De klant verbindt er zich toe de door CB voorgeschreven producten in de voorgeschreven concentraties en hoeveelheden te gebruiken.

Artikel 16.               Garantie

Indien de klant bij de sluiting van dit contract een onderhoudscontract afsluit met Mircon, dan geniet zij 12 maanden garantie op alle werkuren, verplaatsingskosten en alle onderdelen. Wanneer de klant hieraan verzaakt of een onderhoudscontract afsluit met een derde, geniet hij geen garantie.

Artikel 17.               Onderhoud

Teneinde de goede werking van een luchtwasser te verzekeren is een afdoende onderhoud absoluut noodzakelijk. Daarnaast is het eveneens noodzakelijk dat, met het oog op de goede werking van de installatie en een optimaal rendement, de luchtwasser niet wordt stilgelegd tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor het onderhoud of behoudens overmacht.

De klant is bij wet verplicht om met een deskundige partij een onderhoudscontract af te sluiten.

Opteert zij ervoor om bij Mircon een onderhoudscontract af te sluiten, dan en enkel dan geniet zij de contractuele garantie overeenkomstig artikel 16.

CB houdt zich het recht voor om het effectieve onderhoud uit te besteden aan een deskundige partij. Deze zal in opdracht van CB instaan voor het onderhoud overeenkomstig het onderhoudscontract afgesloten met CB.

Mocht de klant ervoor opteren om geen onderhoudscontract bij Mircon af te sluiten, dan wijst deze laatste erop dat de klant dient in te staan voor de specifieke eisen die in de technische handleiding van de luchtwasser staan opgelijst en dewelke strikt dienen te worden nageleefd. De nakoming van al deze wettelijke en contractuele (technische) verplichtingen vallen alsfdan volledig en exclusief onder de verantwoordelijkheid van de klant. In dat geval kan CB niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant ofwel voormelde wettelijke verplichtingen ofwel voormelde specifieke eisen vervat in de technische handleiding niet of niet volledig nakomt. Evenmin kan CB aansprakelijk gesteld worden voor milieu-inbreuken door de klant die een gevolg zijn van de niet of niet volledige nakoming van voormelde wettelijke verplichtingen en/of specifieke eisen vervat in de technische handleiding. Wij kunnen onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele milieu-inbreuken verband houdend met de door ons geleverde goederen, noch kan CB gehouden worden tot vergoeding van de desgevallend uit die inbreuken voortvloeiende schade.

De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle geleverde goederen, de zwavelzuur- en gasinstallaties in het bijzonder, met een meer dan normale omzichtigheid te behandelen en alle mogelijke maatregelen te nemen om de aan die installaties verbonden risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en de nodige technische keuringen te organiseren.

Artikel 18.               Mechanische defecten na indiensttreding installatie

Op vraag van de klant wordt een technieker van CB ter plaatse gestuurd om eventuele technische mankementen te herstellen. Enkel en alleen klanten die garantie genieten zoals gestipuleerd in artikel 16, worden tijdens de garantieperiode geen verplaatsingskosten, werkuren en onderdelen aangerekend.

Artikel 19.               Slijtage

CB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of abnormale slijtage door foutief gebruik van de door haar geleverde installaties. CB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor loutere visuele schade aan de installatie zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief, krassen, verkleuring of aantasting van de omhuizing van de installatie die geen afbreuk doet aan de goede werking van de installatie. Aangezien de installaties in industriële milieus geplaatst worden houdt dergelijke visuele schade een normale slijtage in. Ook schade aan de omhuizing, onderstel, vloer, omgeving door het overlopen van de installatie wordt beschouwd als normale slijtage waarvoor CB zich exonereert.

Artikel 20.               Aangaande metingen

Metingen teneinde het rendement van de installatie na te gaan zijn louter een momentopname. CB wijst er nog maar eens op dat zij geen enkele resultaatverbintenis aangaat met betrekking tot het te bekomen rendement van haar installaties. Eventuele voorgelegde meetresultaten van andere installaties geven slechts een indicatie van wat mogelijk is, maar scheppen geenszins enig recht in hoofde van de klant.

Artikel 21.               Geheimhouding en intellectuele eigendom

Zowel gedurende als na afloop van deze overeenkomst zal de klant er een strikte geheimhouding op nahouden ten aanzien van alle vertrouwelijke en/of zakelijke informatie welke over CB bekend zijn. De informatie die CB aan de klant verstrekt in verband met de know-how, producten en het project waarop deze informatie betrekking heeft, is vertrouwelijk en geheim. De klant mag de desbetreffende informatie niet aan derden vrijgeven of deze gebruiken tenzij voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CB. Elke inbreuk op dit artikel zal worden gesanctioneerd met een forfaitaire schadevergoeding van € 10.000,00 per gekend geval. CB houdt zich evenwel het recht voor de werkelijke schade te bewijzen. Alle door CB voor de klant ontwikkelde modellen, werk en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van CB. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt, auteursrechten, modelrechten en/of octrooien.

Artikel 22.               Ongeldige of nietige bedingen

De eventuele ongeldigheid of nietigheid van (een deel van) een clausule, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan. De rechtbanken die zich moeten uitspreken over de ongeldigheid of nietigheid van (een deel van) een clausule, zullen over de bevoegdheid beschikken om de ongeldige of nietige clausule (of een deel ervan) te matigen of gedeeltelijk te vernietigen tot wat wettelijk toelaatbaar is tenzij de overeenkomst niet kan voortbestaan zonder het ongeldige of nietige beding (of een deel ervan).

Artikel 23.               Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten worden gesloten te Staden en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van het vredegerecht eerste kanton Ieper of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.